Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 4.2.2023, meniny má: Veronika

Publikačná činnosť

Kubinský, D., Balážovič, Ľ., Koleda, P., Masný, M., Weis, K., Fuska, J.: COPERNICUS zmonitoroval krajinu. Enviromagazín 2/2019, XXIV ročník. ISSN 1335-1877.

Weis, K., Kubinský, D., Fuska, J., Petrovič, F.: Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Nitra: UKF, 2017, 117 s. ISBN 978-80-58-1150-5

Kubinský, D., Balážovič, Ľ., Koleda, P., Masný, M., Weis, K., Fuska, J.: COPERNICUS zmonitoroval krajinu. Enviromagazín 1/2019, XXIV ročník. ISSN 1335-1877.

Urban, P., Jasenka M., Kubinský, D., Koleda, P., Žoncová, M., Gregorová, B., Bačkor, P., Šembera, I.: Metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry. Slovenská agentúra životného prostredia, 2018. ISBN: 978-80-8213-002-0

Fuska, J., Kubinský, D.: CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve. Vysokoškolské skriptá - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU, 2017

Fuska, J., Kubinský, D., Vaculová, V., 2017: ANALYSIS OF THE HISTORICAL MAP OF OTTERGRUND WATER RESERVOIR - posterová prezentácia. 11. kartografický den Olomouc, 24. 2. 2017, Aula Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Fuska, J., Kubinský, D., Weis, K., Lackóová, L., Pokrývková, J., Leitmanová, M., Panagopoulos, T.: AREA-STORAGE CAPACITY CURVE OF HISTORIC ARTIFICIAL WATER RESERVOIR OTTERGRUND, SLOVAKIA – ASSESSMENT OF THE HISTORICAL DATA WITH THE USE OF GIS TOOLS. Journal of Ecological Engineering. Volume 18, Issue 1, DOI: 10.12911/22998993/66237

Fuska, J., Kubinský, D., Lackóová, L., Weis, K. 2016: Vindšachta Water Reservoir – Using GIS Tools for a Comparison of Storage Capacity in 1887 and 2014. Cartography and Geoinformation journal, ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 Online

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., Fuska, J., Pokrývková, J. 2015: Volumetric and landscape-ecological diachronic analysis of a historical artificial water reservoir Evicka in Slovakia. Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences. Volume 7, Number 2, ISSN: 1995-6681

Kubinský, D., Weis, K., Fuska, J., Lehotský, M., Petrovič,F. 2015: Changes in retention characteristics of 9 historical artificial water reservoirs near Banská Štiavnica, Slovakia. Open Geosciences. Volume 7, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5447, DOI: 10.1515/geo-2015-0056

Kubinský, D., Fuska, J., Kočica, J. 2015: GNSS a fotogrametrické zameranie dna Veľkého Richňavského jazera. Enviro-i-fórum 2015, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 16.6.2015

Fuska, J., Kočica, J., Kubinský, D., 2015: GNSS and photogrammetric surveying of Large Richňavská water reservoir bottom. FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV 2015, Technická univerzita vo Zvolene, 28 - 29. máj 2015

Publikačná činnosť v rámci voľného času, po ukončení PhD. štúdia

phd-exam

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmena zásobného objemu Veľkej Kolpašskej VN ako výsledok erózno-sedimentačných procesov a návrhy na úpravu manažmentu hospodárskych činností v povodí. Geographia Cassoviensis - rok 2014 ročník VIII. číslo 1.

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Changes to the Bakomi reservoir. Acta regionalia et environmentalica. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2014, p. 1–4. DOI: 10.2478/aree-2014-0001

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmeny ekosystémov a retenčných charakteristík Belianskej vodnej nádrže a okolia. Geografický časopis / Geographical Journal 66 (2014) 2, 161-175.

Kubinský, D., 2014: VYUŽITIE HISTORICKÝCH MÁP A HISTORICKÝCH LETECKÝCH SNÍMOK PRI ŠTÚDIU ZMIEN VODNÝCH NÁDRŽÍ V OKOLÍ BANSKEJ ŠTIAVNICE. Geografické štúdie, 2/2013, 23-32

WEIS, K., KUBINSKÝ, D. (2014): Analýza zmien objemu Halčianskej vodnej nádrže vplyvom erózie ako podklad pre manažment v povodí. Geografie, 119, č. 2, s. 126–144

Kubinský, D., Weis, K., 2014: Analýza zmien objemu vodných nádrží ako podklad pre manažment v povodiach – ukážková štúdia na Belianskej vodnej nádrži. Acta geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, 2013, No. 2, pp. 117 - 134, ISSN 1338-6034

Kubinský, D., Fuska, J., Weis, K., Lehotský, M., Pokrývková, J., 2014: ZMENY RELIÉFU DNA A AKUMULAČNÉHO OBJEMU UMELEJ VODNEJ NÁDRŽE A INTENZITA JEJ ZANÁŠANIA ZA OSTATNÝCH 125 ROKOV – PRÍKLAD VEĽKEJ RICHŇAVSKEJ. GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA., Ročník 2, č. 3/2013, pp. 31 – 40, ISSN 1337-6799

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmeny morfometrie dna a ekologickej stratifikácie vodnej nádrže Evička. Životné prostredie - revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Ročník 47, č. 3/2013, pp. 184 – 186, ISSN 0044-4863

Fuska, J., Kubinský, D., Bárek, V., Halaj, P., Lenárt, R., 2014: TIN Model of Water Reservoir Bottom and Assessment of Model Accuracy. Journal of Remote Sensing & GIS, Vol 5, NO 1, 2014, pp. 27 - 33, ISSN 2230-7990

Kubinský, D., Lehotský, M., Weis, K., 2014: CHANGES IN BATHYMETRY AND LAND COVER OF RIPARIAN ZONE OF AN OLD ARTIFICIAL WATER RESERVOIR VEĽKÝ KOLPAŠSKÝ. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Ročník 9, č. 1, 2014, pp. 171 - 178, ISSN 1842 - 4090

Kubinský, D., 2013: APLIKÁCIA GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRI ANALÝZE ZMIEN VODNÝCH NÁDRŽÍ - posterová prezentácia. Konferenčný zborník, Zborník referátov z vedeckej konferencie, konanej na Inštitúte výskumu krajiny a regiónov FPV – Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 29. mája 2013, ISBN 978-80-557-0576-7

Kubinský, D., Fuska, J., Weis, K., Lehotský, M., 2013: Zmeny akumulačného objemu vodných nádrží Veľká Richňavská a Malá Richňavská. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 5, 2013, pp. 402 - 413, ISSN 1335-6291

Fuska, J., Kubinský, D., Bárek, V., Pokrývková, J., 2013: Tvorba tin modelu a profilov dna malej vodnej nádrže (Creation of tin model and transect profiles of the small water reservoir bottom). Konferenčný zborník: 18th international scientific conference ENVIRO NITRA 2013, 18. – 20. september 2013, Mýto pod Ďumbierom, Katedra biometeorológie a hydrológie. Vydal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN 978-80-552-1101-5

Kubinský, D., Weis, K. 2013: Zmeny retenčného objemu v priestore vodnej nádrže (tajchu) Evička. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava). Vol. 21 (2013) č. 1, 18 - 27, ISSN 1335-0285

Kubinský, D., Weis, K., 2013: Analýza zmien retenčného objemu vybraných nádrží banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Konferenčný zborník: Veda mladých 2013, VIII medzinárodná vedecká konferencia, 24. – 26. október 2013, SPU, Nitra, ISBN 978-80-552-1081-0

Kubinský, D., Weis, K. 2013: The retention volume changes of Evička reservoir. Konferenčný zborník, 14th International scientific conference of PhD. students and young scientists and pedagogues, 154 - 163, ISBN: 978-80-558-0390-6

Kubinský, D., Weis, K., 2013: Zmeny objemu v priestore vodnej nádrže (tajchu) Bakomi. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 1, 2013, pp. 272 – 280, ISSN 1335-6291

Kubinský, D., 2013: Analýza zmien reliéfu dna VEĽKEJ KOLPAŠSKEJ VODNEJ NÁDRŽE - posterová prezentácia. Konference GISáček 9 - 10. máj 2013, nová aula VŠB - TUO, Institut geoinformatiky - Hornicko-geologická fakulta

Kubinský, D., 2013: Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna a plochy vodných nádrží - posterová prezentácia. Konferenčný zborník, 14. – 15. máj 2013, Technická univerzita, Zvolen, ISBN 978-80-89503-25-4

Kubinský, D., 2013: Využitie gis pri analýze zmien vodných nádrží - ukážková štúdia na Veľkej Kolpašskej vodnej nádrži. FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV 2013 - Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-228-2518-4

Kubinský, D., 2012: História a súčasnosť banského vodohospodárskeho systému na troch tajchoch v okolí Banskej Štiavnice. Životné prostredie - revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie., Ročník 46, č. 3/2012, pp. 148 – 150, ISSN 0044-4863

Kubinský, D., Weis, K., 2012: Zmeny retenčného objemu v priestore Brennerštôlňanskej vodnej nádrže. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII, Ročník ACTA/2012/XIV./2, Séria environmentálne manažérstvo / ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430

Weis, K., Kubinský, D., 2012: Využitie vodstva na bansko-technické účely v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom rejóne. Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných zdrojov na strednom Pohroní. Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 152 s. ISBN: 978-80-557-0321-3. Žilák, j., Hronček, P. (eds.)

Kubinský, D., Weis, K., 2012: Zmeny retenčného objemu v priestore Belianskej vodnej nádrže. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 13, č. 1, 2012, pp. 108 – 115, ISSN 1335-6291

Kubinský, D., 2011: Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna, plochy a objemu vodných nádrží v procese sedimentácie a zhodnotenie súčasného stavu – príklad na modelovom území Halčianskej vodnej nádrže a jej povodia. Konferenčný zborník, Banská Bystrica, 7. Jún 2011, ISBN 978 -80 - 89503 - 17 - 9

Kubinský, D., 2011: Postup výpočtu objemu vodných nádrží pomocou nástrojov GIS. Geografické štúdie, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Ročník 15, č. 2, 2011, pp. 54-61, ISSN: 1337-9445

Kubinský, D., Weis, K., 2011: The changes of retention volume in area of Halčianske lake. Konferenčný zborník, Ostrava, 8. Júl 2011, ISBN: 978-80-248-2388-1

Kubinský, D., 2011: Use of GIS for the analysis of the relief’s bottom and surface of water reservoirs in the process of sedimentation and evaluation of the current state - example on the model area Halčianska water reservoir. Gisáček 2011 / Abstrakty / Diplomové práce (2011)

Kubinský, D., Weis, K., 2011: Zmeny retenčného objemu v priestore Halčianskeho tajchu. Acta hydrologica slovaca, SAV, Ročník 12, č. 1, 2011, pp. 59 – 64, ISSN 1335-6291

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  surfer     facebook     konferencia     geomedia     publikacie     dizertacka     dem     hypso     arcgis     umb     grass     idrisi     analyzy     web     tajchy     gis     qgis  

Lara Fabian - Je t'aime

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore