Cover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 25.10.2021, meniny má: Aurel

Dizertačná práca | Beliansky tajch

Vymedzenie mikropovodia Belianskeho tajchu

Územie zaberá plochu celkom 0,3972 km2, je ohraničené rozvodnicou s celkovou dĺžkou 3 033,31 m. Nachádza sa na mapových listoch mierky 1:50 000 Banská Štiavnica 36-33. Vznik samotného Belianskeho tajchu je datovaný najneskôr v roku 1747. Tajch má počas roka pravidelný prítok vody spod Banskoštiavnickej Kalvárie. Taktiež malým, ale pravidelným prítokom prichádza voda do nádrže i zo zasypanej Károly štôlne, ktorej vstupný portál sa nachádza asi 50 m nad ústím nádrže. (Hydroconsult, 1991). Ako sa uvádza vo viacerých zdrojoch objem v roku 1885 predstavoval 146 000 kubických metrov pri maximálnej hĺbke vodnej nádrže 18 metrov (Lichner, 2002). Pri vymedzovaní mikropovodia Belianskeho tajchu bol zvážený fakt, že mikropovodím prechádza asfaltová cesta Banská Belá – Banská Štiavnica, ktorá ma po celej dĺžke vybudovaný odvodný jarok zachytávajúci povrchové vody z celej východnej časti a odvádza ich mimo samotnú vodnú nádrž, preto časť hranice mikropovodia je totožná s hranicou spomenutej komunikácie.

Povodie Belianskeho tajchu

Povodie Belianskeho tajchu - vizualizácia

Povodie Belianskeho tajchu - vizualizácia

Povodie Belianskeho tajchu - vizualizácia

Povodie Belianskeho tajchu - vizualizácia

Orientácia Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Sever 0,040 10,07
Severozápad 0,128 32,24
Západ 0,110 27,70
Juhozápad 0,063 15,86
Juh 0,014 3,52
Juhovýchod 0,017 4,28
Východ 0,014 3,52
Severovýchod 0,011 2,77
Spolu 0,397 100

Povodie Belianskeho tajchu - orientácie svahov

Sklon Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
0° - 1° 0,040 10,07
1° - 3° 0,128 32,24
3° - 7° 0,110 27,70
7° - 12° 0,063 15,86
12° - 17° 0,014 3,52
17° - 25° 0,017 4,28
25° - viac° 0,014 3,52
Spolu 0,397 100

Povodie Belianskeho tajchu - sklony svahov

Kategória krajinnej štruktúry Celková plocha [km2] Celkový podiel [%]
Lúky, lúčne porasty 0,236 59,52
Lesný porast - listnatý 0,078 19,64
Nelesná drevinová vegetácia 0,040 10,02
Trvalé trávnaté plochy 0,012 3,02
Zastavané územie 0,014 3,52
Vodná plocha 0,017 4,28
Spolu 0,397 100

Povodie Belianskeho tajchu - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry

Historické batymetrické údaje

Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Kubatúra belianského rybníka v B. Belej" z roku 1855 v mierke 1 : 1000.

Súčasné batymetrické údaje

Terénny výskum na Belianskej vodnej nádrži prebehol 14.10.2011. Bola zvolená metodika merania hĺbky akustickým zariadením, bol použitý dvojlúčový sonar. Meranie bolo vykonávane priamo z plavidla.

Výsledky

Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmeny ekosystémov a retenčných charakteristík Belianskej vodnej nádrže a okolia. Geografický časopis / Geographical Journal 66 (2014) 2, 161-175.

Kubinský, D., Weis, K., 2014: Analýza zmien objemu vodných nádrží ako podklad pre manažment v povodiach – ukážková štúdia na Belianskej vodnej nádrži. Acta geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, 2013, No. 2, pp. 117-134, ISSN 1338-6034

Kubinský, D., Weis, K., 2012: Zmeny retenčného objemu v priestore Belianskej vodnej nádrže. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 13, č. 1, 2012, pp. 108 – 115, ISSN 1335-6291

Fotogaléria: Beliansky tajch a povodie

Mapové a grafické výstupy z výskumu

Kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip [167 Mb]

kompletné podklady na stiahnutie vo formáte zip

HYDROCONSULT (1991): Banskoštiavnická oblasť – štúdia, Bratislava.

LICHNER M. 2002: Banská Štiavnica - Svedectvo času. – Harmony, Banská Bystrica, 256 pp.

Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  hypso     dizertacka     arcgis     surfer     gis     qgis     idrisi     geomedia     tajchy     facebook     analyzy     konferencia     web     dem     grass     publikacie     umb  

Drama Queen - Sahar

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore