Cover photoCover photo
Aktualizácia webu bola ukončená 1.11.2019. Nový web je prístupný na adrese:
https://www.dkubinsky.sk
meniny Dnes je: 20.9.2021, meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

GEOMEDIA PROFESSIONAL 6: Krok za krokom

Naspäť

Základné pojmy a ich definície:

atribút - vlastnost objektu, údaj popisujúci daný objekt. Spojením údaja a jeho významu (napr. "meno vlastníka") vzniká informácia. Napríklad objekt "dom" môže mat v databáze atribúty popisujúce rok jeho postavenia, meno vlastníka, ulicu, na ktorej sa nachádza, mesto, v ktorom sa nachádza, pocet obyvatelov, ktorí v nom bývajú atd.

dotaz na databázu (angl. "query") - je to žiadost o informáciu z dátového skladu (warehouse). Môže mat napríklad formu "Zobraz všetky prvky v triede "Mestá", ktoré sa prekrývajú s prvkom "Banskobystrický" v triede "kraje". Výsledkom tohto dotazu budú všetky mestá ležiace v Banskobystrickom kraji.

elipsoid a geoid - Kedže zemský povrch je príliš zložitý na to, aby sa dal matematicky popísat, používajú sa jeho náhrady. Geoid je fyzikálne definované teleso, ktorého povrch tvorí spojitá hladinová plocha s konštantným potenciálom tiaže.

geografický prvok - objekt alebo jav nachádzajúci sa v reálnom svete, jedinecný svojou geografickou polohou, má definovanú geometriu, topológiu a súbor charakteristických vlastností (atribútov).

geografický zobrazovací priestor (Geographical Space) - je vyjadrený súradnicami zemepisnej šírky (longitude), zemepisnej dlžky (latitude), kde zemepisná šírka je uhlová vzdialenost od nultého poludníka, zemepisná dlžka je uhlová vzdialenost od rovníka.

informácia - spojenie údaja a popisu významu, ktorý mu je priradený krovákovo zobrazenie - Typ zobrazenia, ktoré sa využíva v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) pre zobrazovanie máp na Slovensku a v Cechách. Pre projekciu v tomto zobrazení je použité dvojité konformné (teda neskreslujúce uhly) zobrazenie z Besselovho elipsoidu. Tento sa najprv zobrazí na Gaussovu gulu, nasleduje zmenšenie podla mierky a na koniec sa Gaussova gula opät konformne zobrazí na kužel vo všeobecnej polohe.

rovinný zobrazovací priestor (Projection Space) - je vyjadrený ako súradnice X,Y pricom X väcšinou smeruje na mape k východu a Y k severu v závislosti od pociatku súradnicovej sústavy. Pri tomto zobrazení sa podla jeho typu odlišujú spôsoby, akým sa zakrivený zemský povrch premieta do roviny. Tomuto druhu zobrazení sa hovorí aj kartografické.

súradnicový systém - urcuje vztah a väzbu jednotlivých zobrazených geografických objektov k ich pozícii v reálnom svete. GeoMedia podporujú dva typy súradnicových systémov, a to tzv. "Geographical Space" a "Projection Space".

údaj - správa alebo cast správy, ktorá je reprezentovaná tak, že sa dá strojovo spracovat.

vektorová reprezentácia dát - Vektor je úsecka, ktorá v digitálnej databáze spája dva body s definovanými súradnicami. Ak teda chceme uložit polohu úsecky v súradnicovej sústave, ukložíme si iba jej dva hranicné body. Pri ukladaní polygónu si uložíme body spájajúce jeho hranicné línie.

Pri vektorovej reprezentácii dát rozlišujeme 3 základné prvky

bod - úsecka s nulovou dlžkou (uložíme si iba x,y súradnice)
línia - postupnost orientovaných úseciek definovaných súradnicami ich pociatocného a koncového bodu
plocha - oblast ohranicená líniami

GEOMEDIA PROFESSIONAL v.6

popis základných princípov práce s programom GeoMedia a jeho funkcií, ktorých znalost je nevyhnutná pre dalšiu prácu a oboznamovanie sa s problematikou GIS.

Geoworkspace - geoprostredie

Geoworkspace (geopriestor) je urcité rozhranie definované istými parametrami, ako je napr. zobrazenie, mierka a pod. Tieto parametre urcujú, akým spôsobom sa budú geografické údaje prostredníctvom neho zobrazovat.

Ak napríklad zmeníme mierku alebo typ zobrazenia, zobrazované prvky z databázy (warehouse) sa zobrazia podla nových parametrov. Geoworkspace si môžeme predstavit ako velkú mapu, do ktorej nahliadame prostredníctvom mapového okna, pricom môžeme mat lubovolne nastavenú velkost zobrazovaného výrezu z celého geoworkspace.

Nemáme v nom uložené samotné prvky a ich atribúty, tie sa tu len zobrazujú akýmsi premietaním z databázy. Fyzicky je geoworkspace na disku pc uložený ako súbor s príponou "gws". Sú v nom uložené nastavenia objektov ako sú legenda , mierka, polárka a napojenia na databázu (t.j. informácie o type, fyzickom umiestnení na disku a pod.) obsahujúcu dáta, ktoré sú v nom zobrazované. Tak isto obsahuje všetky nastavenia (parametre nastaveného geografického zobrazenia, jednotlivých mapových a dátových okien atd.).

Otvorenie existujúceho geoprostredia

Po spustení nám GeoMedia ponúkne 3 možnosti, vytvorit nový prázdny (tzv. "blank"), vytvorit nový podla šablóny (template), alebo nacítat už existujúci geoworkspace. Šablóna obsahuje preddefinované niektoré hlavné nastavenia, ako je napr. zobrazovací súradnicový systém - obr. 1. Otvoríme vzorové geoprostredie napr.vmap200.gws

geomedia

Obázok 1:

Súradnicový systém

Aby sme mohli v novovytvorenom geoworkspace pracovat, musíme v prvom rade nastavit správne súradnicový systém , v ktorom sa budú všetky geografické dáta zobrazovat - obr. 2, 3.

geomedia
Obrázok 2:

geomedia

Obrázok 3:

1. View > GeoWorkspace Coordinate System
2. Vyberieme si kategóriu zobrazení "Projection" (druhá možnost je zvolit typ zobrazenia "Geographic space" , ale túto volbu zatial nevyužijeme)
3. V casti "Projection Space" vyberieme rolovacou lištou typ "Krovak" (pozn.: Krovákovo zobrazenie vyhovuje našej geografickej polohe. Ak by sme chceli pracovat napr. s územím USA, nastavili by sme si samozdrejme iný typ zobrazenia)
4. Klikneme na tlacítko "OK"

Takto nastavený súradnicový systém môžeme uložit - SAVE AS, napr. nazveme súbor: jtsk_krovak_1m.csf. Pri dalších prácach stací naše nastavenie len nacítat z daného miesta kde sme uložili csf súbor, LOAD a vyberieme odkial.

Pripojenie dátového skladu – warehouse

Máme teda vytvorený náš geoworkspace (dalej GWS) s nastavením správneho typu zobrazenia a môžeme pokracovat v práci. Aby sme mohli vôbec s nejakými geografickými dátami pracovat, musíme si k aktívnemu GWS pripojit databázu obsahujúcu dáta. V GeoMédiách sa tejto databáze hovorí warehouse (dátový sklad). Warehouse je vlastne súbor, databáza, obsahujúca všetky dáta, ktoré môžu byt zobrazované (v mapových a dátových oknách) prostredníctvom GWS, ku ktorému je pripojený. GeoMedia podporujú pripojenie širokej škály už existujúcich databáz - Access, ArcView, ArcInfo, CAD, Framme, MapInfo, MGE, ODBC atd. Taktiež umožnujú vytvorit novú databázu. V rámci jedného GWS môžeme mat pripojených aj viacero databáz rôznych typov, pricom obsah všetkých môžeme zobrazovat aj spracovávat súcasne. Každý warehouse môže mat nastavený vlastný súradnicový systém a GeoMedia potom všetky dáta zobrazujú v systéme nastavenom pre aktuálny GWS.

K nášmu existujúcemu GWS si pripojíme hotovú databázu napr.doprava.mdb a hranice.mdb 1. Warehouse > New Connection
2. V okne "Connection Type" zvolíme "Access"
3. Do dialógového riadku "Connection Name" zadáme meno, pod ktorým sa nám bude napojenie na danú databázu zobrazovat V našom prípade zadáme :hranice, doprava
4. Môžeme tiež v riadku "Connection Description" zadat komentár k danému pripojeniu, to však nie je povinné
5. Klikneme na tlacidlo "OK" - obr. 4.

geomedia

Obrázok 4:

Add legend entries - zobrazenie prvkov z dátového skladu

Ak chceme zobrazit triedu prvkov v mapovom okne, musíme ju vložit do legendy.

1. Legend > Add Legend entries
2. V okne Add Legend entries " si vyberieme tie triedy prvkov, ktoré chceme zobrazit. Vid. obrázok 5.
3. Klikneme na OK.

geomedia
Obrázok 5:

Každý reálny objekt je v databáze popísaný pomocou jeho vlastností a tvorí potom jeden prvok tejto databázy. Prvok sa v GeoMediách nazýva "feature" a množina (trieda) prvkov toho istého typu "feature class". Môžeme mat teda feature class nazvaný "cesty" a do tejto skupiny potom budú patrit všetky cesty nachádzajúce sa na mape. Každá jedna cesta samostatne tvorí "feature" s vlastným oznacením Teraz máme k aktívnemu GWS pripojenú databázu s niektorými jej prvkami. Ako sme si už povedali, prvky sú zobrazované prostredníctvom nastavení GWS v mapovom okne. Ku každému mapovému oknu patrí legenda, pricom práve obsah legendy urcuje ktoré triedy prvkov sa v danom mapovom okne zobrazia Môžeme uložit naše GWS s pripojením na databázy "hranice a doprava" do súboru napr. vmap200.gws: file/ save geoworkspace as/ "názov".gws. Jednotlivé triedy objektov nie sú zobrazované v mapovom okne náhodne. Každá trieda tvorí akoby samostatnú vrstvu a jednotlivé vrstvy sú vykreslované postupne v takom poradí, v akom sú uložené v legende a to smerom od spodku hore (teda vrchná položka legendy sa zobrazí ako posledná). Poradie zobrazenia v legende môžeme lubovolne menit oznacením a potiahnutím myšky na iné miesto. GeoMedia rozoznávajú niekolko základných typov prvkov (z hladiska ich geometrie) a objekty v databáze popisujú pomocou nich - obr. 6.

geomedia

Obrázok 6:

Zväcšenie, zmenšenie, presúvanie v rámci mapového okna

Môžeme využívat funkcie dostupné z hlavného menu v casti "View", alebo pomocou grafických symbolov umiestnených pod hlavným menu. Tieto funkcie nemenia topologické ani geografické umiestnenie prvkov v rámci súradnicového systému (t.j. nezapisujú do databázy), menia iba výrez z mapy a mierku zobrazenia v rámci mapového okna - obr. 7.

geomedia

Obrázok 7:

ANONYMUS 2007

KOMENTÁRE

Meno *

E-mail

Publikované: 25. 4. 2010 | prečítané: 7793x | komentárov: (0)
Webhosting, domény, servery

Tagy článkov

  arcgis     konferencia     tajchy     gis     geomedia     umb     publikacie     dem     surfer     dizertacka     idrisi     analyzy     hypso     qgis     facebook     web     grass  

Monkey Bussines - My Friends

Foto dňa

1.11.2019

Kontakt
|
Vyhľadávanie
|
HTML5
|
CSS

webmaster: posta@dkubinsky.sk

Tvorba web stránok

Web stránky, e-shopy a aplikácie efektívne, funkčne, jednoducho - postavené na vlastnom redakčnom systéme.

Web stránky a E-shopy efektívne, funkčne, jednoducho...

Návrat hore